!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tips för ökad säkerhet

Kontrollera brandskyddet. Lägenheten ska vara utrustad med minst två brandvarnare. Kontrollera brandvarnarens funktion. Byt batteri en gång om året.

TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med knappen på apparaten. Placera inte levande ljus på TV:n

Kaffekokare och brödrost Dra ut kontakten när du använt dem.

Disk- och tvättmaskin Låt ej dessa stå på när du lämnar huset.

Spisfläkt Se till att filter och fläkt är fria från fett.

Tändstickor Förvara utom räckhåll för barn.

Brand i kastrull Flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock.

Rök från TV Dra ut kontakten. Fortsätter röken försök att få ut TV:n i det fria.

Levande ljus Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Placera ljusen så att lågan inte kan antända gardin eller annat brännbart.

Rök inte i sängen eller liggande i en soffa.

Om det börjar brinna:

 • Rädda folk i fara, varna omgivningen och larma via 112.
 • Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
 • Försök släcka med egen släckare eller slang, men ta inga onödiga risker!
 • Om rummet fylls av rök – kryp under röken. Vid golvet finns syre.
 • Rädda, varna, larma, släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid brand.


Elsäkerhet

2006 gjordes en översyn över varje bostads elektriska standard, med åtgärdskrav vid fel. Samtliga åtgärder är genomförda.

Du är som medlem anläggningsansvarig för elsäkerheten i din lägenhet  fr o m huvudsäkringarna.

Elcentralen i din lägenhet är anpassad efter de krav som gällde på 1950-talet, då föreningens fastigheter uppfördes. I dag gäller andra regler.
Idag gäller: krav på jordfelsbrytare för badrum och utomhusuttag, jordade uttag i kök, tvättstuga och utomhusförråd.

Vid frånkoppling av motorvärmare får anslutningskabel ej lämnas kvar i eluttaget.

Drift och underhåll du kan göra själv:

 • byte av propp och glödlampa, 
 • se till att inga sladdar sitter i kläm, inga glappkontakter,
 • se över eluttag och strömbrytare,
 • installera petsäkra eluttag,
 • ha rätt wattantal i armaturer.
 • åtgärda blinkande lysrör

Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.

Fasta installationer skall utföras av auktoriserad elfirma.